La Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF ofereix una completa cartera de serveis per ajudar empreses compromeses amb el medi ambient a assolir els seus objectius de sostenibilitat. Els seus investigadors, experts en l’aplicació dels estàndards internacionals que regulen l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), també participen activament en el seu desenvolupament tècnic i formal.

Anàlisi de Cicle de Vida (ACV)

Anàlisi dels impactes ambientals potencials d’un producte o servei al llarg del seu cicle de vida, seguint els estàndards ISO 14040 i 14044, reconeguts internacionalment. Els investigadors de la Càtedra poden dur a terme ACV per a tot tipus de productes o serveis en qualsevol de les modalitats: cradle-to-gate, cradle-to-grave o cradle-to-cradle.

Anàlisi de Costos de Cicle de Vida (LCC)

Juntament amb un ACV complementari, l’anàlisi dels costos del cicle de vida (Life Cycle Costs, LCC) resumeix tots els costos associats al cicle de vida d’un producte coberts directament per un o més actors involucrats en el cicle de vida dels productes, incloses les externalitats anticipades per ser internalitzades en decisions rellevants en el futur.

Estudis d'Avaluació del Cicle de Vida Social (S-LCA)

Juntament amb un ACV complementari, l’avaluació del cicle de vida social (Social Life Cycle Assessment, S-LCA) és un mètode que es pot fer servir per avaluar els aspectes socials i sociològics dels productes, els seus impactes positius reals i potencials i també els impactes negatius al llarg del cicle de vida.

Ecodisseny

Introducció de criteris ambientals en el procés de desenvolupament de productes o serveis amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte al llarg del seu cicle de vida.

Ecoinnovació

Un nou enfocament comercial, que promou la sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida d’un producte o servei alhora que impulsa el rendiment i la competitivitat d’una empresa.

Contractació pública amb criteris ecològics

Compres verdes a través del desenvolupament i la implementació de criteris ambientals per al procés de licitació d’un producte o servei.

Copyright © 2020
Tots els drets reservats.
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i
Canvi Climàtic ESCI-UPF

Passeig Pujades 1, 08003
Barcelona, España
(+34) 93 295 4710
unescochair@esci.upf.edu

2024-05-21 18:43:18